@365S

088-182-182 0 ถึง 2 | 08-44-999-011 และ 22

SBO365 BLOG TAG = วิธีใช้ SB365 APP

วิธีใช้ SB365 APP

Posted on Dec 15, 2017

1. เข้าไปยัง link downloadแล้วกด ดาวน์โหลด2. ยอมรับเงื่อนไข3. รอการติดตั้ง4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยให้เข้าไปยังการตั้งค่าความปลอดภัย6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก "ไม่ทราบที่มา" จากนั้นทำการติดตั้งอีก

Read More
qrcode
qrcode