@365S

088-182-182 0 ถึง 2 | 08-44-999-011 และ 22

BLOG SBOBET

วิธีใช้ SB365 APP

Dec 15, 2017 / 18:29   อ่าน : 2235

1. เข้าไปยัง link downloadแล้วกด ดาวน์โหลด

2. ยอมรับเงื่อนไข

3. รอการติดตั้ง

4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยให้เข้าไปยังการตั้งค่าความปลอดภัย

6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก "ไม่ทราบที่มา" จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง

link download


Tags : วิธีใช้ SB365 APP
qrcode
qrcode